Skip to Content

Орган люстрації-Національне агентство з питань запобігання корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції - центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики.

Створення Національного агентства передбачене Законом України «Про запобігання корупції», прийнятим 14 жовтня 2014 року. Закон уводиться в дію з 26 квітня 2015 року.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, Національне агентство з питань запобігання корупції створена як спеціалізований превентивний антикорупційний орган. Такий підхід дозволить забезпечити виконання рекомендації І Групи держав проти корупції (GRECO), наданої за результатами Спільних Першого та Другого раундів оцінювання, а також відповідних рекомендацій експертів Європейської Комісії в рамках реалізації Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стане інструментом імплементації в національне законодавство положень статті 6 Конвенції ООН проти корупції щодо забезпечення створення та функціонування органу з питань антикорупційної політики.

Національне агентство є відповідальною перед Верховною Радою України і підзвітною Кабінету Міністрів України.

Національне агентство утворюється Кабінетом Міністрів України.

До складу Національного агентства входить п'ять членів, які є державними службовцями.

Члени Національного агентства призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України строком на чотири роки за результатами конкурсу. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду понад два строки підряд.

Голова Національного агентства обирається строком на два роки з числа її членів. Одна й та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.

Основною формою роботи Національного агентства є засідання, що проводяться не рідше одного разу на тиждень. Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу агентства.

Функції Національного агентства

На Національне агентство покладаються такі функції:

 1. проведення аналізу:
 2. розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності виконання Антикорупційної стратегії;
 3. підготовка та подання в установленому законом порядку до Кабінету Міністрів України проекту національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики;
 4. підготовка пропозицій щодо формування та реалізації антикорупційної політики, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;
 5. організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції;
 6. здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб;
 7. координація та надання методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, в тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм;
 8. здійснення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 9. забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
 10. затвердження правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 11. координація в межах компетенції, методичне забезпечення та здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
 12. погодження антикорупційних програм державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, розробка типової антикорупційної програми юридичної особи;
 13. внесення керівникам державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, в яких передбачена наявність уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, подань щодо призначення керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб);
 14. здійснення співпраці із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону (викривачі), вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв'язку з таким інформуванням;
 15. організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб місцевого самоврядування;
 16. надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб;
 17. інформування громадськості про здійснювані заходи щодо запобігання корупції, реалізація заходів, спрямованих на формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції;
 18. залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики;
 19. координація виконання міжнародних зобов'язань у сфері формування та реалізації антикорупційної політики, співпраця з державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в межах своєї компетенції;
 20. обмін інформацією з компетентними органами та іноземних держав та міжнародними організаціями;
 21. інші повноваження, визначені законом.

 

Права Національного агентства

Національне агентство з метою виконання покладених на неї повноважень має такі права:

 1. одержувати в установленому порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 2. мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, користуватися державними, в тому числі урядовими системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
 3. залучати у встановленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 4. створювати комісії та робочі групи, організовувати конференції, семінари і наради з питань запобігання і протидії корупції;
 5. приймати з питань, що належать до її компетенції, обов'язкові для виконання нормативно-правові акти;
 6. отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції», проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вимог цього Закону;
 7. проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, зокрема щодо підготовки та виконання антикорупційних програм;
 8. вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом;
 9. отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цим Законом, щодо достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 10. звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів, укладених внаслідок вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;
 11. затверджувати методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів владі, проводить аналіз антикорупційних програм органів влади та надавати обов'язкові для розгляду пропозиції до таких програм;
 12. ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, надсилати до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень;
 13. інші права, передбачені законом.

Приписи Національного агентства є обов'язковими для виконання.

0
Ваш голос: Ні

Коментарі

Аватар користувача Дейниченко Володимир

Після прийняття законопроекту

Після прийняття законопроекту про Нацбюро у першому читанні документ зазнав 52 правки. З тексту, зокрема, була вилучена норма про обов'язкове інтерв'ю для співробітників на детекторі брехні. Також Рада отримала право ініціювати процедуру висловлення недовіри главі відомства. Крім іншого, депутати скасували фіксовану зарплату співробітникам, які займатимуться оперативно-розшуковою діяльністю, яка в першій редакції становила 15 мінімальних заробітних плат, тобто 18 тис. гривень. В остаточній редакції право на визначення розмірів зарплати отримав Кабмін.

Варто зазначити, що ухвалення закону "Про Національне антикорупційне бюро України" викликало неоднозначну реакцію в експертних колах.

Так, на думку активістів Центру протидії корупції, кількома поправками депутати позбавили бюро політичної незалежності. "Були внесені правки, які знищують політичну незалежність органу. Якщо раніше звільнити керівника за політичними мотивами було неможливо, то тепер за поданням 150 народних депутатів, тобто одним чи максимум двох фракцій у парламенті, можна підняти питання про відсторонення директора. Підтримати це повинні 226 народних депутатів, тобто проста більшість Верховної Ради", - йдеться у заяві організації.

Також у ЦПК розкритикували нардепів за скасування обов'язкової перевірки на детекторі брехні для майбутніх співробітників бюро. "Ми розуміємо, що це було зроблено в останню ніч, щоб не дати громадським організаціям і експертам можливість вплинути на процес і надати публічну розголосу правками депутатів", - заявила виконавчий директор центру Дарина Каленюк.

Заступник генерального прокурора Олексій Баганець у коментарі РБК-Україна, говорячи про мінуси нового документа, відніс до них дублювання норм закону "Про прокуратуру", в якому передбачено створення Державного бюро розслідувань.

"Моя особиста думка, що новий орган створювати було не варто, оскільки у нас вже передбачено створення Державного бюро розслідувань, і воно б виконувало ті самі функції, що виконуватиме антикорупційне бюро. Тобто замість одного органу тепер такими розслідуваннями займатиметься два органи. Державне бюро розслідувань вони все одно створять, оскільки воно передбачено в законі. Будуть якісь суперечності між ними, і я не думаю, що це на руку для держави", - зазначив Баганець.

Крім того, на думку заступника генпрокурора, в законі вкрай недосконало прописаний механізм відбору співробітників.

"Також мене лякають вимоги для осіб, які можуть претендувати на роботу в антикорупційному бюро. Виявлення та розслідування корупції - це найбільш складний процес. Тим більше, коли розслідування проходитиме стосовно високопоставлених осіб, які мають зв'язки в судах, потужні юридичні служби. Бюро буде укомплектовано, як видно з цього закону, молодими і некваліфікованими людьми... Звичайно, що ми швидких результатів у боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади, на мою думку, не отримаємо", - заявив Баганець.

Як вважає правозахисник Тетяна Монтян, Нацбюро стане елементом корупції, а не засобом боротьби з цим явищем. "Користі від цього бюро - нуль, лише розплодять чергову мафію і корупцію. Скільки не створюй таких органів, корупції від цього ні холодно, ні жарко. Незрозуміло, нащо було забирати у прокуратури загальний нагляд... Розумієте, не вийде викинути відразу натовп прокурорів, а дуже хочеться завести своїх людей, щоб вони сиділи на потоках і збирали данину з неохочих бути оголошеними корупціонерами, от його (бюро, - ред..) і створили", - заявила Монтян у коментарі РБК-Україна.

Водночас нардеп з фракції "Удар", голова профільного парламентського комітету Віктор Чумак вважає, що критика прийнятого закону не виправдана. "Можна що завгодно говорити. Давайте подивимося, як працюватиме закон, а потім будемо говорити", - сказав Чумак в коментарі РБК-Україна.

Чумак не згоден з тим, що внесені у другому читанні поправки нівелювали антикорупційні механізми. "Нічого там не забрано. Про вихолощення кажуть ті, хто хоче знизити вартість цього закону. Про вихолощення кажуть ті, хто хоче показати, що нічого не змінюється. Але створення нового органу, який працюватиме тільки по корупції у високих чинах... тільки його створення знизить корупцію на 5%", - упевнений нардеп.

Михайло Криволапов, Тетяна Шпайхер

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. Дейниченко

Аватар користувача Дейниченко Володимир

Чи відповідає НАБ вимогам ЄС?

Національне антикорупційне бюро – чи відповідає воно вимогам ЄС?

12 грудня 2014

Напередодні набуття чинності Законом про Національне антикорупційне бюро (НАБ) – а це має відбутися 15 грудня – Український кризовий медіа-центр разом із антикорупційною групою Реанімаційного пакету реформ вирішили наочно продемонструвати, що являтиме собою НАБ.

Створення цього органу є однією з ключових вимог контракту з будівництва держави між Україною та ЄС, про що "Європейська правда" вже повідомляла.

Та перш за все це бюро потрібне нам самим, тобто Україні.

НАБ – новий спеціалізований державний правоохоронний орган, що займатиметься боротьбою з корупцією виключно серед вищих публічних службовців – міністрів, народних депутатів, державних службовців найвищих категорій, суддів, прокурорів Генеральної та обласних прокуратур, військовослужбовців вищого офіцерського складу, керівників великих державних підприємств тощо.

Усіх тих, хто роками долучався до будівництва та зміцнення корупційної системи в інститутах державної влади.

Це – найважливіший антикорупційний проект за всю історію незалежної України, адже створення такого органу розпочне не тільки реформу, але й реальну дієву боротьбу саме з корупцією у вищих ешелонах влади.

НАБ працюватиме на принципово нових засадах, із врахуванням громадської думки та попереднього досвіду України у сфері протидії корупції:

Принципово нові засади – це:

 • Спеціалізація виключно на вищій посадовій корупції
 • Підзвітність, а саме: звітування Бюро передою Радою громадського контролю та суспільством. Члени ради матимуть повноваження зсередини контролювати діяльність Бюро. Крім того, кожні 6 місяців детальний звіт про результати діяльності Бюро публікуватиметься на сайті органу, де кожен зможе побачити реальну кількість розслідувань та переданих до суду кримінальних справ на топ-чиновників.
 • Політична незаангажованість органу - директора Бюро призначатиме комісія з 9 представників усіх органів державної влади – по троє від Президента, Уряду та Парламенту. Керівника Бюро не можна звільнити з політичних мотивів, вичерпний перелік підстав для дострокового звільнення наведено в законі. Голова призначається на 7 років і не може бути призначений на повторний строк.

Пропонуємо вам інфографіку про те, як саме організоване та працюватиме Бюро:

натисніть на картинку для збільшення 

Щоправда, варто згадати, що в ніч перед голосуванням депутати своїми правками фактично позбавили директора Бюро незалежності.

Якщо в першій редакції законопроекту, до розробки якого були залучені громадські експерти, звільнити директора через політичні мотиви було неможливо, то у фінальній, проголосованій редакції дозволяється за поданням 150 народних депутатів (тобто однiєї або максимум двох фракцій у парламенті) порушити питання про усунення голови з посади. У редакції закону, що вже вступив в силу, підтримати таке рішення мають 226 народних обранців.

Тобто директора Бюро можна буде звільнити простою більшістю Верховної ради.

Окрім того, внесеними правками був змінений порядок оплати роботи співробітників Бюро.

Законопроектом визначалася мінімальна заробітна плата слідчого на рівні не менше 18 тис. грн. Це мало забезпечити високі доходи та непідкупність співробітників органу. Проте ці норми в останній редакції закону були скасовані. Забезпечити непідкупність слідчих з низькими зарплатами від хабарів високопоставлених посадовців буде значно важче.

Але є також і запобіжники, вони лишилися в остаточній версії.

Одним із таких запобіжників є закріплена в законі норма про перевірку співробітників Бюро на доброчесність (перевірка, як службовець діє в ситуаціях, коли, наприклад, йому пропонують хабар або незаконний подарунок) та моніторинг їхнього способу життя (перевірка відповідності реального майна працівника його офіційним доходам).

В разі непроходження зазначених перевірок співробітник звільнятиметься з роботи в Бюро.

Директор Бюро буде обиратися комісією у прямому ефірі.

Теоретично жодні президенти або прем’єр-міністри не матимуть на це вплив, якщо тільки комісія не буде підконтрольна владі.

Нещодавно антикорупційні спільноти звернулися до політиків із пропозиціями почати публічне обговорення складу конкурсної комісії та запропонували 12 кандидатів з числа відомих українських журналістів, суддів, правників та прокурорів-іноземців.

Звітуватиме директор за результатами роботи Бюро не тільки перед парламентом, але й перед спеціальною Громадською радою, яка перед тим затверджуватиме його звіт.

Отже, попри недосконалості ухваленого закону, Бюро має всі шанси стати незалежним від політичного театру органом та очистити авгієві стайні парламенту, міністерств, прокуратур, судів, держпідприємств, правоохоронних органів – усіх стовпів корумпованої системи, яку роками будували високопосадовці.

* * * * *

Попередній досвід України показує, що нікого з вищої політичної еліти досі не притягали до кримінальної відповідальності за корупційні злочини.

З 2011 року і понині Генпрокуратура звернулася до суду з обвинувальними висновками лише щодо 4 високопосадовців. Система працювала на кількість – щоб звітувати перед керівниками, – а не якість. Підконтрольність будь-якого правоохоронного органу, як-то СБУ, Генеральної прокуратури чи МВС, президенту дозволяла мати політичний контроль та захист кланових інтересів, а не суспільних.

Вирішити й цю проблему має новостворене Бюро. 

Автори:

Український кризовий медіа-центр;
Антикорупційна група Реанімаційного пакету реформ

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. Дейниченко

Аватар користувача Дейниченко Володимир

Початок діяльності-до кінця 2015 р.

Діяльність Національного агентства

Початок діяльності

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Національного агентства з питань запобігання корупції 18 березня 2015 року[1].

28 серпня 2015 року були визначені 4 представники громадськості, які обиратимуть членів Нацагентства з питань запобігання корупції — Андрій Марусов, Леся Шевченко, Віктор Шлінчак та Віктор Таран[2] До складу комісії також увійшли представник Президента України у Кабінеті Міністрів Олександр Данилюк, голова Нацдержслужби Костянтин Ващенко.[3].

Очікується, що агентство запрацює до кінця 2015 року[3][4].

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. Дейниченко

Аватар користувача Дейниченко Володимир

Уряд створив Національне

Уряд створив Національне агентство з питань запобігання корупції

Кабінет міністрів України створив Національне агентство з питань запобігання корупції, заявив міністр юстиції Павло Петренко. 

«Сьогодні уряд ухвалив рішення про створення Національного антикорупційного агентства. Цей проект було внесено Міністерством юстиції», – зазначив міністр.

Створення Національного агентства з питань запобігання корупції передбачається законом «Про запобігання корупції», ухваленим 14 жовтня 2014 року. 

Відповідно до закону, члени агентства призначаються на посаду Кабміном строком на чотири роки за результатами конкурсу. 

Закон про запобігання корупції визначає спеціально уповноважені органи у сфері протидії корупції. Окрім Нацагентства з питань запобігання корупції, ними є органи прокуратури, органи внутрішніх справ, а також Національне антикорупційне бюро України.

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. Дейниченко

Аватар користувача Дейниченко Володимир

Визначено тих, які обиратимуть тих, хто буде назначити тих, хто

Визначено чотирьох представників громадськості, які обиратимуть членів Нацагентства з питань запобігання корупції
28.08.2015 | 15:47
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

Визначено чотирьох представників громадськості, які обиратимуть членів Національного агентства з питань запобігання корупції. Під час голосування, яке транслювалося в он-лайн режимі, найбільше балів набрали Андрій Марусов, Леся Шевченко, Віктор Шлінчак та Віктор Таран.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 серпня, відбулися ініціативні збори громадських об'єднань для обрання кандидатів від громадських об'єднань до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Нацагентства з питань запобігання корупції. На зборах були присутні представники Програми розвитку ООН в Україні, Представництва Ради Європи, Представництва Європейського Союзу, які позитивно оцінили прозорість процесу створення незалежного антикорупційного органу.

За словами Першого заступника Міністра юстиції Наталії Севостьянової, для участі в ініціативних зборах громадськими об’єднаннями було подано близько півсотні пакетів документів. Після їх розгляду до участі в зборах було допущено 24 громадські організації, які мають досвід антикорупційної роботи та підтвердили це. Інформація про кандидатів розміщувалася на сайті Національної ради реформ. Також біографії кандидатів, зокрема їх здобутки  в антикорупційній діяльності, були розміщені на стендах безпосередньо під час зборів.

На зборах кожен кандидат мав можливість представити себе, висловити власну позицію та відповісти на запитання учасників зборів. За результатами обговорення, яке тривало близько трьох годин, відбулося голосування. Кандидати, які набрали найбільшу кількість балів, увійдуть до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Нацагентства з питань запобігання корупції.

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. Дейниченко

Аватар користувача Дейниченко Володимир

Початок діяльності-до кінця 2015 р.

Діяльність Національного агентства

Початок діяльності

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Національного агентства з питань запобігання корупції 18 березня 2015 року[1].

28 серпня 2015 року були визначені 4 представники громадськості, які обиратимуть членів Нацагентства з питань запобігання корупції — Андрій Марусов, Леся Шевченко, Віктор Шлінчак та Віктор Таран[2] До складу комісії також увійшли представник Президента України у Кабінеті Міністрів Олександр Данилюк, голова Нацдержслужби Костянтин Ващенко.[3].

Очікується, що агентство запрацює до кінця 2015 року[3][4].

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. Дейниченко

Аватар користувача Дейниченко Володимир

Штати, підрозділи, особи апарату

Уповноважені особи і підрозділи Національного агентства

Національне агентство взаємодіє з державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування через уповноважені підрозділи (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.

Уповноважені особи Національного агентства мають право:

 • безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
 • вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;
 • отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 • відповідно до розподілу обов'язків складати протоколи про адміністративні правопорушення у справах, що належать до компетенції Національного агентства;
 • представляти агентство в судах в порядку, встановленому законом.

Завданнями уповноважених підрозділів є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням;
2) виявлення ризиків вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб відповідного органу, внесення керівнику відповідного органу пропозицій щодо їх усунення;
3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання законодавства щодо запобігання і протидії корупції;
4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, що були вжиті для його врегулювання;
5) надання допомоги у заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
6) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Штатна чисельність апарату

Авторам законопроекту найбільш оптимальним видається підхід, за якого орієнтовна штатна чисельність працівників апарату Національного агентства складатиме 250 осіб.

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. ДейниченкоОтдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.