Skip to Content

Тести на знання Конституції України, законів України про державну службу

Тестові завдання в частині знання Конституції України,

законодавства про державну службу 
для державних службовців у номінації «Кращий керівник»

1. Що визначається найвищою соціальною цінністю відповідно до Конституції України:

а) людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека, її умови життя та добробут;

б) людина, її життя і здоров’я, честь і гідність;

в) людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека;

г) людина, її життя і здоров’я, добробут і соціальний розвиток.

2. Відповідно до Конституції України зміст і спрямованість діяльності державивизначаються:

а) правами і свободами людини та їх гарантіями;

б) економічним та соціальним станом держави;

в) конкурентноздатністю держави на світовому ринку;

г) економічним та соціальним станом держави і населення країни.

3. Позначте основні ознаки організації державної влади в соціальній державі, за якої:

а) надаються всім членам суспільства соціальні послуги (організація в тому чи іншому обсязі безплатної освіти, медичного обслуговування, визначення максимального терміну робочого часу, обов’язкових днів відпочинку, оплачувана відпустка тощо);

б) здійснюється підтримка за рахунок державного бюджету і в інших формах тих прошарків суспільства, які знаходяться у найгірших економічних умовах (бідні, безробітні), проявляється особлива турбота про дітей, жінок, молоді, інвалідах;

в) вживаються заходи щодо згладжування соціальноїнерівності;

г) не виключається домінування певної соціальноїгрупи в суспільстві, але яка вживає заходи шодо покращення добробуту населеннядержави..

4. Носієм суверенітету в Україні є: 
а) система органів державної влади;

б) Верховна Рада України;

в) народ.

5. Конституційний склад Верховної Ради України — :

а) чотириста п’ятдесят народних депутатів України;

б) чотириста п’ятдесят народних депутатів України та чисельний склад апарату Верховної Ради України;

в) чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосуваннястроком на п’ять років;

г) чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосуваннястроком на чотири роки.

6. Якою є умова реалізації повноваження Верховної Ради України щодо

прийняття рішення про направлення запиту до Президента України навимогу народного депутата України, групи народних депутатів чи комітетуВерховної Ради України?

а) запит має бути попередньо підтриманий не менш як 150 народними депутатами;

б) запит має бути попередньо підтриманий більшістю комітетів Верховної Ради України;

в) запит має бути попередньо підтриманий не менш як 226 народними депутатами;

г) запит має бути попередньо підтриманий конституційною більшістю депутатів.

7. Який орган розробляє основні засади грошово-кредитної політики таздійснює контроль за її проведенням:

а) Верховна Рада України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Національний банк України;

г) Рада Національного банку України.

8. Відмітьте повноваження Президента України щодо системи та структури центральних органів виконавчої влади:

а) утворює та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра України, узгодженим із Головою Верховної Ради України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

б) утворює та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

в) утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

г) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

9. Сутність адміністративного аспекту державного управління полягає в:

а) виконавчій та розпорядчій діяльності державного механізму, що реалізуються владою, а також у практичній організації виконання законів, інших нормативних актів, юридичних приписів;

б) виконавчій та розпорядчій діяльності держави, що реалізуються виконавчою владою, а також у практичній організації виконання законів, інших нормативних актів, юридичних приписів;

в) організаційній, виконавчій та розпорядчій діяльності органів державної влади, що реалізуються виконавчою владою, а також у практичній організації виконання законів, інших нормативних актів та юридичних приписів.

10. Який центральний орган виконавчої влади є головним у формуванні тазабезпеченні реалізації державної політики в одній чи декількох сферах:

а) центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, міністерство;

б) міністерство та державний комітет;

в) міністерство;

г) усі центральні органи виконавчої влади.

11. До якого виду актів відносяться накази міністерства:

а) до законодавчих;

б) до нормативних;

в) до нормативно-правових;

г) до регуляторних.

12. Визначте правильне формулювання щодо спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади:

а) спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністрів України;

б) спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України;

в) спрямовується і координується міністрами;

г) спрямовується і координується міністрами України.

13. Типове положення про міністерство України визначає повноваження міністра України як:

а) члена Кабінету Міністрів України та керівника міністерства;

б) члена Кабінету Міністрів України, у тому числі щодо спрямування і координації діяльності відповідних центральних органів виконавчої влади України, та керівника міністерства;

в) керівника міністерства.

14. Міністр України призначає та звільняє:

а) призначає на посади за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів міністерства, призначає на посади та звільняє з посад заступників керівників територіальних органів міністерства;

б) призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівниківапарату міністерства;

в) призначає на посади та звільняє з посад усіх працівників міністерства.

15. Визначте, яка функція не є функцією центрального органу виконавчої влади(державної служби, державної інспекції, державного агентства):

а) визначає пріоритетні напрями розвитку відповідної сфери; забезпечуєнормативно-правове регулювання у визначеній сфері;

б) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств;

в) надає адміністративні послуги, здійснює державний нагляд (контроль);

г) здійснює управління об’єктами державної власності.

16. Індикаторами проведення адміністративної реформи є (відмітьте усі визначальні на вашу думку):

а) системність і єдність ідейної основи,

б) системність і комплексність практичного впровадження;

в) наявність відповідальної домінуючої політичної сили;

г) залучення до орбіти реформи, крім основних адміністративних інститутів (центральне і місцеве управління, самоврядування, державна служба, правовий статус органів влади і адміністративно-підпорядкованих ним суб’єктів тощо), усього механізму публічного управління;

д) зміна сутнісної основи державного управління;

е) наявність результату у вигляді підвищення результативності та ефективності державного управління.

17. Загальні правила поведінки державних службовців відповідно до наказу Головдержслужби від 04.08.2010 року № 214 це:

а) узагальнення стандартів етичної поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та способів врегулювання конфлікту інтересів;

б) принципи державної служби;

в) опис посадових обов’язків.

18. Яке визначення громадянського суспільства найбільш повне за змістом:

а) Громадянське суспільство — суспільство з розвиненими економічними, політичними, духовними та іншими відносинами та зв’язками, яке взаємодіє з державою та функціонує на засадах демократії та права.

б) Громадянське суспільство — вільне, демократичне, правове, цивілізоване суспільство, це ринкове багатоукладне конкурентне суспільство із змішаною економікою, суспільство ініціативного підприємництва, розумного балансу інтересів різних соціальних прошарків;

в) Громадянське суспільство — це сукупність громадянських, соціальних інституцій і організаційних заходів, які формують базис реально функціонуючого суспільства, де існує система взаємодії в межах права вільних і рівноправних громадян держави, у противагу і доповнення виконавчих структур держави (незалежно від політичної системи).

19. Демократизація державного апарату — це:

а) залучення громадян до реалізації своїх прав щодо управління державними справами та здійснення публічно-правового контролю за виконанням завдань, функцій і повноважень органів державної влади з метою забезпечення законності, політичної, соціальної та економічної ефективності їх діяльності, виключення бюрократизму, протекціонізму і корупції;

б) залучення громадян до реалізації своїх прав щодо управління справами суспільства та здійснення публічно-правового контролю за виконанням завдань, функцій і повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення законності, політичної, соціальної та економічної ефективності їх діяльності, виключення бюрократизму та корупції;

в) залучення громадян до реалізації своїх прав щодо управління справами суспільства та здійснення публічно-правового контролю за виконанням завдань, функцій і повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення законності, політичної, соціальної та економічної ефективності їх діяльності, виключення бюрократизму, протекціонізму та корупції.

20. Відповідно до Закону України «Про державну службу» державна служба — це:

а) професійна діяльність осіб, які займають посади в органах державного управління та їхапараті, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержуютьзаробітну плату за рахунок державних коштів;

б) професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті,щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітнуплату за рахунок державних коштів;

в) публічно-правовий інститут, що визначає правила та норми професійної діяльності осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державного бюджету;

г) професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті,щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітнуплату за рахунок державного бюджету.

21. Державний апарат — це:

а) сукупність виконавчо-розпорядчих, управлінських органів держави;

б) публічно-правова інституційна система органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх підрозділів і посад, взятих в їх єдності і взаємозв’язку, за допомогою яких здійснюється влада держави та територіальних громад, реалізуються завдання та функції відповідної держави;

в) публічно-правова інституційна система органів державної влади, їх підрозділів і посад (віднесених до державної служби), взятих в їх єдності і взаємозв’язку, з допомогою яких здійснюється державна влада, завдання та функції відповідної держави.

22. Позначте демократичні процедури управлінської діяльності:

а) колективний характер вироблення і прийняття найбільш важливих рішень;

б) у струк­турі органів діють спеціальні утворення, а саме колегії, експертні групитощо;

в) систематично практикуються наради службовців з різних професійних іслужбових питань;

г) наявність обліку і контролю за ходом виконання прийнятого рішення звикористанням принципу зворотного зв’язку, що дає змогу керуючим органамвраховувати думку підлеглих і коригувати прийняті рішення;

д) особисте спілкування керівників державних органів з громадськістю, підлеглими, у тому числі з керівниками периферійних організацій, для узгодження і координаціїдіяльності супідрядних структур.

23. Етика державного службовця — це:

а) система норм поведінки, порядок дій і правил, взаємин і принципів у державно-службових відносинах, що являють собою сукупність найбільш придатних, глибоко усвідомлених і конкретизованих, які належать даному суспільству і є нормами загальнолюдської моралі;

б) система норм поведінки, порядок дій і правил, взаємин і принципів у державно-службових і приватних відносинах, що являють собою сукупність найбільш придатних, глибоко усвідомлених і конкретизованих, які належать даному суспільству;

в) загальні правила, які є узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та способів врегулювання конфлікту інтересів.

24. Оберіть правильне визначення мети напряму «Підвищення ефективностідержавного управління шляхом реформування державної служби йвиконавчої влади» Програми економічних реформ на 2010 — 2014 рік:

а) модернізація системи центральних і місцевих органів виконавчої влади через запровадження механізмів децентралізації та деконцентрації управління;

б) побудова ефективної моделі врядування на загальнодержавному ірегіональному рівні через оптимізацію системи органів виконавчої влади тарозвитку системи державної служби;

в) модернізація системи державного управління з метою забезпечення ефективності та результативності діяльності органів державної влади.

25. Відповідно до Загальних правил поведінки державних службовців, затверджених наказом Головдержслужби від 04.08.2010 року № 214,

у разі виникнення конфлікту інтересів у державного службовця, який входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії, ради тощо) державний службовець:

а) повинен брати участь у прийнятті рішення;

б) не повинен брати участь у прийнятті рішення, якщо його неучасть не впливає наповноважність цього органу;

в) повинен брати участь у прийнятті рішення, якщо його участь впливає на повноважністьцього органу.

26. Оберіть пріоритетне завдання реформи системи державної служби відповідно напряму «Підвищення ефективності державного управління шляхом реформування державної служби й виконавчої влади» Програми економічних реформ на 2010 — 2014 рік:

а) запровадження нової класифікації посад державних службовців через прийняття новоїредакції Закону України «Про державну службу» та поетапне його впровадження;

б) розмежування політичних та адміністративних посад в органах виконавчої владичерез прийняття нової редакції Закону України «Про державну службу» та поетапнейого впровадження;

в) запровадження нової системи державно-службових відносин і просування по службі черезприйняття нової редакції Закону України «Про державну службу» та поетапне йоговпровадження.

27. Під перевищенням службових повноважень мають на увазі:

а) дії посадової особи, що явно виходять за межі його повноважень і призвели досуттєвого порушення прав і законних інтересів громадян або організацій чиінтересів суспільства та держави, що охороняються законом;

б) навмисні дії державного службовця, що явно виходять за межі прав і повноважень,наданих йому за посадою законом та нормативним актом органу державної влади(статутом, положенням, інструкцією, наказом тощо).

28. Загальні правила поведінки державного службовця є:

а) сукупністю нормативно визначених правил поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та способів врегулювання конфлікту інтересів;

б) узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та способів врегулювання конфлікту інтересів.

29. Оберіть правильну відповідь:

а) Державний службовець при виконанні службових обов’язків повинен діяти напідставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією України та законамиУкраїни, а також чинними міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті на відповідній території у межах їх повноважень, що не суперечать закону, є також обов’язковими до виконання державними службовцями будь-якого органу державної влади.;

б) Державний службовець при виконанні службових обов’язків повинен діяти напідставі та в межах, які передбачені Конституцією України та законами України, атакож чинними міжнародними договорами України, згода на обов’язковість якихнадана Верховною Радою України.

Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті на відповідній території у межах їх повноважень є також обов’язковими до виконання державними службовцями будь-якого органу державної влади.

30. Зовнішньоекономічна діяльність країни спрямована на:

а) забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права;

б) забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва;

в) забезпечення інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства.

Тестові завдання в частині знання Конституції України,

законодавства про державну службу 
для державних службовців у номінації «Кращий спеціаліст»

 1. Визначальними ознаками України як держави за Конституцією є:

а) суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава;

б) суверенна і незалежна, демократична, правова держава із соціально орієнтованою економікою;

в) суверенна і незалежна, демократична, унітарна, правова держава;

г) суверенна і незалежна, демократична, унітарна, правова держава із соціально орієнтованою економікою.

 1. Держава правова — це:

а) демократична, соціальна, суверена та незалежна держава, межі влади якої, а такожформування, повноваження, функціонування, суворо засновані на праві, вищепризначення якого — визнання, дотримання і захист прав та свобод людини ігромадянина;

б) демократична, цивілізована держава, межі влади якої, а також формування,повноваження, функціонування, суворо засновані на праві, вище призначенняякого — визнання, дотримання і захист прав та свобод людини і громадянина;

в) демократична, соціальна, суверена та незалежна держава, межі влади якої, а такожформування, повноваження, функціонування, суворо засновані на праві.

 1. Що є головним обов’язком держави:

а) економічний та соціальний розвиток держави та забезпечення національної безпеки;

б) економічний та соціальний розвиток суспільства;

в) економічний та соціальний розвиток держави та протидія зовнішнім і внутрішнім загрозам;

г) утвердження і забезпечення прав і свобод людини.

 1. Єдиним джерелом влади в Україні є:

а) Верховна Рада України;

б) Президент України;

в) народ;

г) Кабінет Міністрів України.

 1. Оберіть правильний вираз норми Конституції України:

а) Державна влада в Україні поділяється на законодавчу, виконавчу та судову;

б) Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу,виконавчу та судову;

в) Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу,виконавчу та судову гілки влади.

 1. Оберіть правильну відповідь:

а) Державний службовець при виконанні службових обов’язків повинен діяти напідставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією України та законамиУкраїни, а також чинними міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті на відповідній території у межах їх повноважень, що не суперечать закону, є також обов’язковими до виконання державними службовцями будь-якого органу державної влади.;

б) Державний службовець при виконанні службових обов’язків повинен діяти напідставі та в межах, які передбачені Конституцією України та законами України, атакож чинними міжнародними договорами України, згода на обов’язковість якихнадана Верховною Радою України.

Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті на відповідній території у межах їх повноважень є також обов’язковими до виконання державними службовцями будь-якого органу державної влади.

 1. Загальні правила поведінки державного службовця є:

а) сукупністю нормативно визначених правил поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та способів врегулювання конфлікту інтересів;

б) узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та способів врегулювання конфлікту інтересів.

 1. Оберіть найбільш повне визначення державного управління:

а) Державне управління — цілеспрямований організаційний та регулюючий впливдержави на стан і розвиток суспільних процесів, свідомість, поведінку та діяльністьособи і громадянина з метою досягнення цілей та реалізації функцій держави,відображених в Конституції та законодавчих актах, шляхом запровадженнядержавної політики, виробленої політичною системою та законодавчо закріпленої, через діяльність органів державної влади, наділених необхідною компетенцією;

б) Державне управління — це цілеспрямована, організаційно-регулююча діяльність держави (через систему її органів і посадових осіб), спрямована на ті сфери і галузі суспільного життя, які вимагають її певного втручання, що в своєму здійсненні опирається на владу — організовану силу суспільства, здатну до примусу, поширює свій вплив на все суспільство, піддаючи управлінській дії його найважливіші явища, процеси і взаємозв’язки, діє системно, поєднуючи функціонування таких структур, як державний апарат управління і публічні прояви суспільства.

 1. Відмітьте, які функції не відноситься до повноважень Верховної Ради України:

а) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про йоговиконання;

б) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

в) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахунковоїпалати;

г) призначення на посади та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України.

 1. Який порядок призначення та звільнення керівників центральних органів виконавчої влади:

а) Президент України призначає за поданням Прем’єр-міністра України;

б) Верховна Рада України призначає за поданням Президента України;

в) Президент України призначає за поданням більшості Верховної Ради України;

г) Прем’єр-міністр України за погодженням із Президентом України.

 1. Відповідно до Конституції України голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади:

а) Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України;

б) Кабінетом Міністрів України за узгодженням із Президентом України;

в) Прем’єр-міністром України за узгодженням із Президентом України.

 1. Відмітьте повний перелік видів існуючих в Україні центральних органів виконавчої влади:

а) міністерство, служба, агентство, інспекція, адміністрація, комітет, фонд;

б) міністерство, державний комітет, департамент, головне управління, служба, інспекція;

в) міністерство, державний комітет, державна комісія, департамент, головне управління, служба, інспекція;

г) міністерство, державний комітет, державна комісія, рада, фонд, департамент, головне управління, служба, інспекція.

 1. Який тип актів видає міністерство:

а) накази, які підписує міністр України;

б) накази та розпорядження, які підписує міністр;

в) накази, розпорядження, доручення, які підписує міністр;

 1. Оберіть правильне визначення мети напряму «Підвищення ефективності державногоуправління шляхом реформування державної служби й виконавчої влади» Програми економічних реформ на 2010 — 2014 рік:

а) модернізація системи центральних і місцевих органів виконавчої влади через запровадження механізмів децентралізації та деконцентрації управління;

б) побудова ефективної моделі врядування на загальнодержавному ірегіональному рівні через оптимізацію системи органів виконавчої влади тарозвитку системи державної служби;

в) модернізація системи державного управління з метою забезпечення ефективності та результативності діяльності органів державної влади.

 1. Загальна кількість головних органів у системі центральних органів виконавчоївлади складає:

а) 16;

б) 19;

в) 53.

 1. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади (державної служби, державної інспекції, державного агентства) є:

а) формування та реалізація державної політики у визначеній Президентом Українисфері;

б) реалізація державної політики у визначеній Президентом України сфері, а такожвнесення пропозицій щодо її формування;

в) формування та забезпечення реалізації державної політики у визначеній ПрезидентомУкраїни сфері;

г) забезпечення реалізації державної політики у визначеній Президентом Українисфері, а також внесення пропозицій щодо її формування.

 1. Оберіть повний перелік органів, підрозділи яких ведуть боротьбу з корупцією:

а) Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, органів прокуратури України, Головного управління державної служби України, інших органів та підрозділів, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством;

б) Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, органів прокуратури України, інших органів та підрозділів, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством;

в) Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів прокуратури України, Головного управління державної служби України, інших органів та підрозділів, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством.

18. Відповідно до Загальних правил поведінки державних службовців, затверджених наказом Головдержслужби від 04.08.2010 року № 214, у разі якщо подарунок (винагорода) виявлено керівником державного службовця, акт про виявлення подарунку (винагороди) підписується:

а) державним службовцем;

б) двома особами із числа посадових осіб органу, де працює державний службовець;

в) особою, відповідальною за запобігання проявам корупції в органі державної влади;

г) державним службовцем, двома особами із числа посадових осіб органу, де працює державний службовець, особою, відповідальною за запобігання проявам корупції в органі державної влади.

19. Виконання посадових обов’язків державним службовцем — це:

а) виконання положень професійно-кваліфікаційної характеристики посади;

б) виконання положень посадової інструкції;

в) систематична правовиконавча і правозастосовна діяльність державного службовця з виконання посадових функцій і повноважень, що встановлені у якості обов’язкових для регулярного виконання.

20. Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради Президент України:

а) приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації;

б) дає вмотивовану відповідь відповідній раді.

21. Державна служба — це:

а) професійна діяльність осіб, які займають посади в органах державного управління та їхапараті, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержуютьзаробітну плату за рахунок державних коштів;

б) професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті,щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітнуплату за рахунок державних коштів;

в) публічно-правовий інститут, що визначає правила та норми професійної діяльності осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державного бюджету;

г) професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державного бюджету;

д) аналітична і синтетична категорія, яка відображає реалізацію відносин держави, суспільства, закону і громадянина.

22. Позначте функції, які не має права здійснювати державний службовець:

а) функції нормо-проектного, організаційно-розпо­рядчого та консультативно-дорадчого характеру;

б) юридично-владні приписи для різних суб’єктів права в системі управлінськоїієрархії;

в) реалізують юрисдикційні дії, тобто застосовують заходи державного примусу доюридичних і фізичних осіб;

г) здійснюють управління підприємствами державної та комунальної власності;

д) займаються організаційною діяльністю та здійснюють розпорядчі операції.

23. Невиконання державним службовцем службових обов’язків, яке заподіяло значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, є підставою для:

а) притягнення державного службовця до кримінальної відповідальності;

б) припинення державної служби;

в) відсторонення від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати;

г) відсторонення від виконання повноважень за посадою без збереження заробітної плати;

д) переведення державного службовця на нижчу посаду.

24. Визначте глобальні критерії досягнення мети напряму «Підвищення ефективності державного управління шляхом реформування державної служби й виконавчої влади» Програми економічних реформ на 2010 — 2014 рік, що знаходить відображення у покращенні місця України у рейтингах:

а) досягнення індикаторів державного управління (Worldwide Governance Indicators) Світового Банку з 143 місця до 68 місця (рівень Польщі);

б) глобальної конкурентоспроможності за показником якості державних інституційне менше як на 5 пунктів;

в) сприйняття корупції «Transparency International» не менше як на 10 пунктів;

г) 32 місце щодо рівня online-послуг (рейтинг країн-членів ООН) — рівень країн Балтії.

25. Державним службовцям, які займають посади, віднесені до четвертої категорії посад службовців, може бути присвоєно:

а) 15, 14 і 13 ранг;

б) 13, 12 і 11 ранг;

в) 11, 10 і 9 ранг;

г) 9, 8 і 7 ранг;

д) 7, 6 і 5 ранг.

26. Державні службовці не можуть брати участь у:

а) виборах;

б) референдумах;

в) мітингах;

г) страйках;

д) парламентських слуханнях.

27. Державний службовець може бути позбавлений рангу за:

а) наказом керівника державного органу, в якому він працює;

б) вироком суду;

в) наказом Начальника Головного управління державної служби;

г) всіма зазначеними вище підставами.

28. Державна політика в сфері державної служби визначається:

а) Президентом України;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Верховною Радою України;

г) Головним управлінням державної служби України.

29. Відповідно до Загальних правил поведінки державних службовців, затверджених наказом Головдержслужби від 04.08.2010 року № 214, при виконанні службових обов’язків державний службовець повинен діяти на підставі, в обсязі та у спосіб, передбачених:

а) Конституцією та законами України, а також укладеними і в установленому порядку ратифікованими міжнародним договорами України, на засадах чесності, справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості;

б) законами України, які регламентують проходження державної служби;

в) ратифікованими міжнародним договорами, укладеними в установленому порядку.

30. Оберіть пріоритетне завдання реформи системи державної служби відповідно напряму «Підвищення ефективності державного управління шляхом реформування державної служби й виконавчої влади» Програми економічних реформ на 2010 — 2014 рік

а) запровадження нової класифікації посад державних службовців через прийняття нової редакції Закону України «Про державну службу» та поетапне його впровадження;

б) розмежування політичних та адміністративних посад в органах виконавчої владичерез прийняття нової редакції Закону України «Про державну службу» та поетапнейого впровадження;

в) запровадження нової системи державно-службових відносин і просування по службі черезприйняття нової редакції Закону України «Про державну службу» та поетапне йоговпровадження.

Критерії оцінювання та відповіді до тестів

1. Кожна повна вірна відповідь на тест оцінюється в 1 бал,

неповна відповідь — 0,5 бала,

неправильна відповідь — 0 балів.

2. Максимально можлива кількість набраних балів — 30.

3. При загальному оцінюванні доцільно виходити з того, що при набранні:

— 0-9 балів — знання незадовільні («2»);

— 10-18 балів — знання задовільні («3»);

— 19-25 балів — знання добрі («4»);

— 25-30 балів — знання відмінні («5»).

Список рекомендованої літератури:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141. Із змінами,внесеними згідно із Законом N 2952-VI(2952-17 ) від 01.02.2011.

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

2. Закон України «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст. 490. Із змінами, внесеними згідно із Законам N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010.

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12

3. Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 р. № 356 // www.rada.gov.ua.

4. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчоївлади» від 9.12.2010 р. № 1085.

5. Указ Президента України «Деякі питання організації роботи міністерств, іншихцентральних органів виконавчої влади» від 24 грудня 2010 року № 1199/2010

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо забезпечення виконанняУказу Президента України від 9 грудня 2010 р. N 1085» від 10 грудня 2010 р. N 1128

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання упорядкування структуриапарату центральних органів виконавчої влади» від 17 січня 2011 р. № 20.

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворення комісій з проведенняреорганізації та ліквідації деяких центральних органів виконавчої влади» від 10грудня 2010 р. N 2219-р { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 2234-р( 2234-2010-р ) від 15.12.2010 }.

9. Проект Закону про засади запобігання і протидії корупції в Україні (від 17.12.10 № 7487).

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39289

10. «Загальні правила поведінки державного службовця» затверджені Наказом Головдержслужби України від 04.08.10 № 214.

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0783-00

11. Бакуменко В.Д. Прийняття рішень в державному управлінні: Навчальний посібник (у 2 ч.) /В.Д.Бакуменко // ч.1. Теоретико-методологічні засади. —К.: ВПЦ АМУ, 2010. −276 с.

12. Бакуменко В.Д. Прийняття рішень в державному управлінні: Навчальний посібник (у 2 ч.) /В.Д.Бакуменко // ч.2. Науково-прикладні аспекти. —К.: ВПЦ АМУ, 2010. −276 с.

13. Державне управління: підручник / А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю. Васіна; за ред. А.Ф.Мельник. — К.: Знання, 2009. — 582 с.

14. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / Авер’янов В.Б.,Дерець В.А., Школик А.М. та ін.; за заг.ред. Авер’янова В.Б. — К.: Юстиніан, 2007. — 288 с.

15. Державне управління та державна служба: Словник — довідник / Укла. О.Ю. Оболенський. — К.: КНЕУ, 2005. — 480 с.

16. Іжа М.М. Організаційно-правові засади державного управління: навч. посіб. / М.М.Іжа, Т.І. Пахомова, Я.О. Різникова. — О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. — 380 с.

17. План дій для нового міністра: практ. посіб. / Т.Мотренко, А.Вишневський, В.Баєв, А.Бондаренко; за заг. ред. Т.Мотренка. — К., 2006. — 352 с.

18. Тертишна О. Кадрове забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в Дніпропетровській області // Вісник державної служби України. — 2009. — № 3. — С. 65 — 70.

19. Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (10.04.2009) /За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка, Т.В.Іванової. —К.: ВПЦ АМУ, у 2-х ч., Ч.1, 2009. — 272 с.

20. Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (10.04.2009) /За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка, Т.В.Іванової. —К.: ВПЦ АМУ, у 2-х ч., Ч.2, 2009. — 372 с.

21. Годованець В. Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. — 2-ге вид., стереотип. — К.:МАУП, 2001. — 216 с.

http://chitalka.info/pr1_4/pr1_4index.htmОтдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.